Wydobycie gazu ziemnego
na świecie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
w latach 1999-2009.

Pochodzenie gazu ziemnego:
Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów - metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zależy od technologii zgazowania. Zawartość metanu powoduje, iż w procesie spalania nie tworzą się pyły i nie powstają stałe odpady. W wyniku różnorodnych procesów chemicznych skład gazu ulega zmianom i końcowym produktem jest gaz ziemny przystosowany do transportu siecią gazociągów i użytkowania go w coraz większej liczbie urządzeń opartych na technologii gazowej. Gaz ziemny w skorupie ziemskiej występuje jako gaz lub jest związany w hydratach węglowodorów. Może także występować w formie rozpuszczonej, w wodzie podziemnej, ropie naftowej.

Skład gazu ziemnego:
gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) - (metan około 97,8 %; etan, propan, butan - około 1%; azot - około 1%; dwutlenek węgla i reszta składników - 0,2 %),
gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35) – (metan około 71%; etan, propan, butan około 1%; azot 27%; dwutlenek węgla i reszta składników – 1%),
gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41,5) – (metan – 79%; etan, propan, butan około 1%; azot – 19,5%; dwutlenek węgla i reszta składników około 0,5%),
gaz propan – butan – powietrze grupy GPP,
gaz propan – butan – rozprężony grupy B/P.

Zastosowanie gazu ziemnego:
• Rolnictwo,
• Handel i usługi,
• Energetyka zawodowa,
• Hutnictwo,
• Przemysł chemiczny,
• Przemysł spożywczy,
• Klimatyzacja,
• Kogeneracja ,
• Ogrzewanie.

Gaz ziemny jest bezwonny, bezbarwny i ma mniejszą gęstość niż powietrze. Charakterystyczny zapach gazu ziemnego jest uzyskiwany w procesie nawaniania. Tylko wtedy człowiek jest zdolny go wyczuć. Może tworzyć mieszankę wybuchową w wyniku reakcji z powietrzem. Dużą zaleta gazu ziemnego jest to, że możemy go zaliczyć do bardzo wydajnych paliw ekologicznych. W czasie jego wydobycia, a następnie transportowania są przestrzegane wszystkie zasady ochrony środowiska naturalnego. Tylko przy jego spalaniu są emitowane nieznaczne ilości szkodliwych gazów. Gazy ziemne mogą być stosowane jako bardzo dobre źródło energii, dzięki swojej kaloryczności. W gospodarstwie domowym może być wykorzystywany do podgrzewania wody, gotowania posiłków, ogrzewania domów. Człowiek jest zaopatrzony w ten surowiec siecią gazociągów przez cały rok. Nie jest konieczne magazynowanie gazu ziemnego. Urządzenia grzewcze wykorzystujące gaz ziemny są bardzo łatwe w użyciu. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Gaz ziemny może występować samodzielnie, ale często spotykany jest z ropą naftową.

Jak trafia do nas gaz ziemny?
Sposób wydobycia gazu ziemnego jest taki sam, jak ropy naftowej. Gaz ziemny w złożach występuję pod wysokim ciśnieniem, dlatego tez w czasie wiercenia sam wydobywa się na powierzchnie ziemi. Gaz zaraz po wydobyciu jest zanieczyszczony glina, piaskiem, ropą naftową, węglowodorami ciekłymi oraz wodą. W takim stanie gaz ziemny nie może być wprowadzany do rurociągów, musi ulec oczyszczeniu.
Etapy podróży gazu ziemnego:
• wydobycie,
• oczyszczenie,
• dystrybucja.